Najważniejsze informacje o ofercie publicznej akcji

 

Najważniejsze informacje o ofercie publicznej akcji prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 r. („Prospekt”)

Oferta publiczna akcji ENERGA S.A. („Spółka”) obejmuje do 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 10,92 PLN każda („Akcje Oferowane”), które są oferowane przez akcjonariusza większościowego Spółki tj. Skarb Państwa.

Równocześnie Spółka ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:

  •                      Inwestorzy Indywidualni
  •                      Duzi Inwestorzy Indywidualni, oraz
  •                      Inwestorzy Instytucjonalni.

 

Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych

W przypadku Inwestorów Indywidualnych liczba akcji objętych zapisem nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż 1.500 Akcji Oferowanych. Z kolei Duzi Inwestorzy Indywidualni mogą się zapisać na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 Akcji Oferowanych. Zapis na akcje w kategorii Dużych inwestorów Indywidualnych nie wyklucza jednocześnie złożenia zapisu w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Podobnie zapis w kategorii Inwestorów Indywidualnych nie wyklucza złożenia zapisu w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych. Zarówno Inwestorzy Indywidualni jak i Duzi Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć tylko jeden zapis w jednej kategorii. Zapisy Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej.

W kategorii Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 1.500 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 1.500 Akcji Oferowanych, natomiast w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 6.000 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 6.000 Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez inwestora więcej niż jednego zapisu w danej kategorii zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – opiewający na największą liczbę Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez inwestora więcej niż jednego zapisu w danej kategorii na jednakową liczbę Akcji Oferowanych zostanie uwzględniony zapis wcześniej przekazany do systemu GPW.

 

Cena Sprzedaży

Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych („Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych”) oraz Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych („Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych”) zostaną ustalone przez Akcjonariusza Sprzedającego w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (3 grudnia 2013 r.).

Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej. W przypadku gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni i Duzi Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

 

Liczba akcji sprzedawanych

3 grudnia 2013 r., na zasadach określonych w Prospekcie, zostanie ustalona ostateczna liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych Dużym Inwestorom Indywidualnym.

 

Terminy pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszym materiale, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem