Najważniejsze informacje o ofercie publicznej akcji

 

Najważniejsze informacje o ofercie publicznej akcji prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 r. („Prospekt”)

Oferta publiczna akcji ENERGA S.A. („Spółka”) obejmuje do 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 10,92 PLN każda („Akcje Oferowane”), które są oferowane przez akcjonariusza większościowego Spółki tj. Skarb Państwa.

Równocześnie Spółka ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:

  •                      Inwestorzy Indywidualni
  •                      Duzi Inwestorzy Indywidualni, oraz
  •                      Inwestorzy Instytucjonalni.

 

Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych

W przypadku Inwestorów Indywidualnych liczba akcji objętych zapisem nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż 1.500 Akcji Oferowanych. Z kolei Duzi Inwestorzy Indywidualni mogą się zapisać na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 Akcji Oferowanych. Zapis na akcje w kategorii Dużych inwestorów Indywidualnych nie wyklucza jednocześnie złożenia zapisu w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Podobnie zapis w kategorii Inwestorów Indywidualnych nie wyklucza złożenia zapisu w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych. Zarówno Inwestorzy Indywidualni jak i Duzi Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć tylko jeden zapis w jednej kategorii. Zapisy Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej.

W kategorii Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 1.500 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 1.500 Akcji Oferowanych, natomiast w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 6.000 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 6.000 Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez inwestora więcej niż jednego zapisu w danej kategorii zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – opiewający na największą liczbę Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez inwestora więcej niż jednego zapisu w danej kategorii na jednakową liczbę Akcji Oferowanych zostanie uwzględniony zapis wcześniej przekazany do systemu GPW.

 

Cena Sprzedaży

Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych („Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych”) oraz Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych („Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych”) zostaną ustalone przez Akcjonariusza Sprzedającego w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (3 grudnia 2013 r.).

Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej. W przypadku gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni i Duzi Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

 

Liczba akcji sprzedawanych

3 grudnia 2013 r., na zasadach określonych w Prospekcie, zostanie ustalona ostateczna liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych Dużym Inwestorom Indywidualnym.

 

Terminy pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszym materiale, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE - WAŻNE

WARUNKI DOSTĘPU

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

SKORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO TEJ CZĘŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE OKREŚLONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW.

JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI.

NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH MATERIAŁACH MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym komunikatem – dotyczy to wszystkich osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej zastrzeżenie prawne może ulec zmianie lub aktualizacji. Należy je przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Informacje na niniejszej stronie są przeznaczone wyłącznie dla:

Korzystający z dostępu do tej części niniejszej strony internetowej powinni zdawać sobie sprawę z tego, że materiały tu zamieszczone nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółkaˮ) w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba, że zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowychˮ). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba, że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Australii, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji, a klikając na ikonę „WYRAŻAM ZGODĘˮ zamieszczoną poniżej oświadczasz i zapewniasz, że nie zamieszkujesz ani nie masz siedziby w żadnym z wyżej wymienionych państw ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której czynność ta stanowiłaby naruszenie odpowiednich przepisów lub wymagałaby zarejestrowania, a także zobowiązujesz się nie przekazywać zawartych na niniejszej stronie internetowej informacji żadnej osobie z wyżej wymienionych państw lub z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której czynność taka stanowiłaby naruszenie odpowiednich przepisów prawa lub wymagałaby zarejestrowania.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt („Prospektˮ), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.grupenerga.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, (www.dm.pkobp.pl). Oferta publiczna akcji Spółki ma miejsce wyłącznie w Polsce.

Publikowanie komunikatów dla prasy i innych dokumentów dostępnych w postaci elektronicznej nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do skorzystania z oferty nabycia papierów wartościowych Spółki.

Informacje zawarte na kolejnych stronach internetowych mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, dostępności finansowania oraz planowanych przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

DISCLAIMER – IMPORTANT

TERMS OF ACCESS

PLEASE READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF ACCESS TO THE WEBSITE AND THE INFORMATION INCLUDED THEREIN, AS SET OUT BELOW.

IF YOU ACCESS THIS SECTION OF THE WEBSITE OR ANY OF THE INFORMATION IT CONTAINS, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS SET OUT BELOW.

IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS, YOU MUST NOT ACCESS THIS SITE OR ANY OF ITS INFORMATION.

THIS MATERIAL IS NOT FOR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, AMONG PERSONS RESIDING OR LOCATED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE APPLICABLE LAWS RESTRICT OR PROHIBIT THE RELEASE OF INFORMATION CONTAINED HEREIN.

Please read this notice carefully – it applies to all persons who view this site. Please note that the disclaimer set out below may be altered or updated. You should read it in full each time you visit the site.

The information contained in this website is intended solely for:

In accessing this portion of the website you understand that these materials do not constitute an offer to sell or an invitation to subscribe for, any securities of ENERGA S.A. (the "Company"") in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful or to persons to whom addressing such an offer would be unlawful. The persons planning to use this information are requested to determine if any such restrictions exist and are applicable to them.

This material does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful or would require registration. The securities referred to herein may not be sold in the United States unless they have been registered by the U.S. Securities and Exchange Commission or are subject to an exemption under relevant provisions of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"). The Company’s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.

The material contained in the following pages is not intended for release, distribution or publication, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada or Japan, or in or into any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of, or require registration in, such jurisdiction, and by clicking on the "ACCEPT"" button below you warrant and represent that you are not a resident of or located in any of the above-named jurisdictions or in any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of, or require registration in, such jurisdiction, and further you agree that you will not transfer any of the information contained on this website to any person in such above-named jurisdictions, or to anyone in any other jurisdiction if to do so would constitute a violation of the relevant laws of, or require registration in, such jurisdiction.

The material contained in the following pages is of a promotional nature only, within the meaning of Article 53 of the Polish Act of July 29, 2005 on Public Offerings and the Conditions Governing the Introduction of the Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies. The prospectus (the "Prospectus"") prepared in connection with the public offering of the Company’s shares in Poland and their admission and introduction to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange has been approved by the Polish Financial Supervision Authority and is the sole legally binding document containing information about the Company and the public offering of the Company’s shares in Poland. The Prospectus has been published and is available on the Company's website (www.grupaenerga.pl) and on the website of the offeror, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, (www.dm.pkobp.pl). The public offering of the Company’s shares is conducted solely in Poland.

Making press announcements and other documents available in electronic form does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities of the Company.

The information on the following pages may include forward-looking statements. Such forward-looking statements rely on numerous assumptions concerning the Company’s current and future operations and the environment in which it operates and will operate in the future. These assumptions include, in particular, the Company’s ability to implement its strategy, as well as the expectations concerning profitability and growth, developments in the energy sector, capital expenditures, availability of financing and intended restructurings and reorganisations. These forward-looking statements are based on the Management Board’s present views and they necessarily depend on circumstances that will only materialize in the future and are inherently subject to known and unknown issues involving various risks that are outside the Company’s control. This means that certain material risks could cause the events reflected in the forward-looking statements to deviate significantly from the actual course of affairs and, therefore, cause the actual performance of the Company or its financial condition or prospects to deviate materially from those expressed in or ensuing from such forward-looking statements, as well as from the historical results and achievements of the Company.

The distribution, release or publication of the documents or other information contained herein may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession any of the documents or other information contained herein come should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with any such restrictions may constitute a violation of the securities laws or regulations of such jurisdiction.

" data-g3="

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA.

I ACKNOWLEDGE AND CONFIRM THAT I HAVE READ, UNDERSTOOD AND ACCEPT THE ABOVE TERMS AND CONDITIONS AND HEREBY CONFIRM THAT I SATISFY THE CRITERIA FOR OBTAINING ACCESS TO THE INFORMATION CONTAINED IN THIS WEBSITE, I AM NOT RESIDENT OR LOCATED IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN AND NOT RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO ACCESS THE INFORMATION CONTAINED ON THIS WEBSITE WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF, OR REQUIRE REGISTRATION IN, SUCH JURISDICTION.

" data-g4="

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółkaˮ).

Prospekt („Prospektˮ), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt dostał opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Disclaimer:

This material is not for release, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where applicable laws restrict or prohibit the release of information contained herein.

This material is for promotional purposes only and does not constitute an offer to sell or invitation to acquire the securities of ENERGA S.A. (the "Company").

The prospectus (the "Prospectus") prepared in connection with the public offering of the Company’s shares in Poland and their admission and introduction to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange has been approved by the Polish Financial Supervision Authority and is the sole legally binding document containing information about the Company and the public offering of the Company’s shares in Poland. The Prospectus has been published and is available on the websites of the Company (www.grupaenerga.pl) and of the offeror (www.dm.pkobp.pl).

This material does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005.

">

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem