Pytania i odpowiedzi

Szanowni Akcjonariusze,

Miło nam poinformować, że w dniu 18 listopada 2013 roku został opublikowany prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną akcji ENERGA SA. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółka”).

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym materiale, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji w niniejszym materiale nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej bądź inwestycyjnej lub rekomendacji, a informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestorzy powinni szczególnie ostrożnie ocenić ryzyka związane z inwestycją i zdecydować, samodzielnie lub po zasięgnięciu w tym względzie porad odpowiednich doradców prawnych, podatkowych, finansowych lub innych, czy, w szczególności w ich świetle, uznają dokonanie inwestycji za słuszne.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej akcji Spółki jest prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

 

1. Jestem pracownikiem spółki z Grupy ENERGA i posiadaczem akcji ENERGA, kiedy będę mógł sprzedać akcje na GPW?

Sprzedaż akcji na GPW możliwa będzie po rozpoczęciu notowań akcji na GPW. Zgodnie z Prospektem opublikowanym na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl) pierwszy dzień notowania akcji ENERGA na GPW planowany jest na 11 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie.

Aby sprzedać akcje na GPW niezbędne jest złożenie zlecenia w domu maklerskim, prowadzącym rachunek inwestycyjny Akcjonariusza. Zlecenie takie przekazywane jest na GPW, a zbycie akcji następuje po rozliczeniu transakcji, tj. po 3 dniach roboczych.

 

2. Co to jest dematerializacja akcji i co praktycznie dla mnie, jako akcjonariusza, oznacza?

Dematerializacja akcji to procedura umożliwiająca efektywny obrót akcjami i mająca zastosowanie do spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W wyniku dematerializacji papier wartościowy, który wcześniej miał formę dokumentu, traci tę formę, uzyskując formę zapisu elektronicznego.

Zadaniem dematerializacji jest m.in. ułatwienie obrotu, a więc kupno lub sprzedaż papierów wartościowych na GPW. Instrumenty finansowe, a zwłaszcza papiery wartościowe (akcje) funkcjonujące w ramach rynku publicznego, nie mają formy materialnej, istnieją wyłącznie jako zapis elektroniczny w  systemie informatycznym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW)  i  na rachunkach inwestycyjnych w domach maklerskich. W  sytuacji, kiedy na rynek publiczny (GPW) trafiają papiery wartościowe (akcje) uprzednio już wydane w formie dokumentu, należy je zarejestrować w KDPW, a następnie zostają one zapisane na rachunkach papierów wartościowych należących do akcjonariuszy.

 

3. Czy muszę podjąć jakieś czynności, żeby zdematerializować swoje akcje?

Obecnie dokumenty akcji ENERGA są przechowywane w depozycie prowadzonym przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. („CDM Pekao S.A.”). Akcjonariusze nie muszą podejmować żadnych czynności, aby ich akcje zostały zdematerializowane i dzięki temu mogły być w przyszłości przedmiotem obrotu na giełdzie.

 

4. Czy dematerializacja pozbawi mnie moich praw?

Po dematerializacji właściciele akcji zachowają wszystkie swoje dotychczasowe prawa związane ze swoimi akcjami. Zmianie ulega tylko forma akcji (z formy papierowej na zapis elektroniczny) i zasady obrotu nimi.

Po dematerializacji, bez dodatkowych dyspozycji Akcjonariuszy, akcje znajdą się w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez CDM Pekao S.A. Akcje będą zapisane w rejestrze sponsora emisji do momentu ich przeniesienia na rachunki inwestycyjne Akcjonariuszy.

 

5. Jak mam zdeponować akcje na rachunku inwestycyjnym? 

W celu zdeponowania akcji Akcjonariusz powinien zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Klienta CDM Pekao S.A. i złożyć dyspozycję deponowania akcji na rachunku inwestycyjnym prowadzonym w CDM Pekao S.A., lub odebrać potwierdzenie nabycia akcji i udać się do domu maklerskiego, w którym ma otwarty rachunek inwestycyjny w celu złożenia dyspozycji deponowania. 

Dla Akcjonariuszy ENERGA, CDM Pekao S.A. przygotował specjalną ofertę. Więcej informacji na temat oferty udzielają Doradcy Klienta CDM Pekao S.A. w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. na terenie całego kraju.

Lista Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl.

Bliższe informacje dostępne są również pod numerami telefonów CDM Pekao S.A.:

  • 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,
  • +48 (22) 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych

 

6. Czy muszę założyć rachunek inwestycyjny?

W celu zbycia akcji w ramach obrotu giełdowego na GPW konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych, na którym te akcje będą zapisane. Zbycie akcji notowanych na  GPW następuje po złożeniu odpowiedniej instrukcji sprzedaży podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych poszczególnych akcjonariuszy.

 

7. Do czego służy rachunek inwestycyjny?

Rachunek inwestycyjny służy m.in. do zapisywania na nim zdematerializowanych (czyli nie posiadających formy dokumentu) papierów wartościowych. Obecnie akcje mają formę dokumentu papierowego, a po ich dematerializacji i dopuszczeniu do obrotu na GPW będą zapisane na rachunkach inwestycyjnych posiadaczy, którzy następnie będę mogli je zbyć na rynku prowadzonym przez GPW.

 

8. Jeśli posiadam już rachunek inwestycyjny, czy muszę otwierać kolejny rachunek?

Nie. Osoby, które posiadają już rachunek inwestycyjny w którymkolwiek z funkcjonujących domów maklerskich mogą wykorzystać ten rachunek po dematerializacji akcji i dopuszczeniu ich do obrotu.

 

9. Jakie mam prawa jako akcjonariusz ENERGA?

Najważniejsze prawa wynikające z  akcji, które posiada każdy akcjonariusz można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  • prawa majątkowe, do których zalicza się prawo do udziału w zyskach Spółki, czyli prawo do dywidendy.
  • prawa korporacyjne, które obejmują głównie prawo głosu, czyli prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki i  współdecydowania w  sprawach, które są przedmiotem obrad.

 

10. Co oznacza prawo do udziału w zyskach Spółki?

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Osobami, którym przysługuje prawo do dywidendy, są osoby, na rachunkach których będą zapisane akcje ENERGA w dniu dywidendy.

Dniem dywidendy jest dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, zgodnie z KSH do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należeć będzie ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, do ENERGA będą miały zastosowanie regulacje KDPW, zgodnie z którymi dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po ustaleniu uprawnionych do dywidendy, przy czym z biegu tego terminu wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

 

11. Co oznacza prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu?

Walne Zgromadzenie jest dla spółki akcyjnej organem stanowiącym o jej najważniejszych sprawach. Akcjonariusze, jako współwłaściciele Spółki, mogą podczas Walnego Zgromadzenia współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji w najważniejszych sprawach dotyczących jej funkcjonowania.

 

12. Kiedy zapłacę podatek i w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy?

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży akcji wynika z przeprowadzonej w danym roku transakcji. Dom maklerski prowadzący rachunek inwestycyjny Akcjonariusza do końca lutego następnego roku po sprzedaży akcji, wysyła posiadaczowi rachunku inwestycyjnego informację PIT-8C dotyczącą uzyskanego dochodu.

Osoba fizyczna jest zobowiązana do złożenia deklaracji PIT-38 za dany rok, w którym nastąpiło rozliczenie transakcji.

Dochód uzyskany ze sprzedaży akcji przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu, czyli różnicy między sumą przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (sprzedaży) a kosztami uzyskania przychodu (wydatkami na objęcie lub nabycie akcji powiększonymi o prowizję pobraną przy sprzedaży akcji).

 

13. W 2010 nie zamieniłem akcji spółki zależnej od ENERGA na akcje tej ostatniej. Czy będę je mógł sprzedać na giełdzie po debiucie ENERGA?

Jedynie akcje ENERGA zostaną dopuszczone do obrotu na GPW, w związku z czym akcje pozostałych spółek z Grupy ENERGA nie będą przedmiotem obrotu na tym rynku.

 

14. Czy muszę zgłosić się osobiście do Punktu Obsługi Klienta CDM Pekao S.A.?

Nie. W przypadku braku możliwości osobistego wykonywania czynności, Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika do zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich, do złożenia dyspozycji deponowania akcji lub do odbioru potwierdzenia nabycia akcji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.

Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być udzielone z podpisem uwierzytelnionym urzędowo lub notarialnie oraz poświadczone za zgodność z prawem miejsca wystawienia. Wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne potwierdzone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub pełnomocnictwo potwierdzone przez polski urząd konsularny. W przypadku państw będących stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne poświadczone „apostille”.

Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE - WAŻNE

WARUNKI DOSTĘPU

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

SKORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO TEJ CZĘŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE OKREŚLONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW.

JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI.

NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH MATERIAŁACH MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym komunikatem – dotyczy to wszystkich osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej zastrzeżenie prawne może ulec zmianie lub aktualizacji. Należy je przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Informacje na niniejszej stronie są przeznaczone wyłącznie dla:

Korzystający z dostępu do tej części niniejszej strony internetowej powinni zdawać sobie sprawę z tego, że materiały tu zamieszczone nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółkaˮ) w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba, że zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowychˮ). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba, że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Australii, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji, a klikając na ikonę „WYRAŻAM ZGODĘˮ zamieszczoną poniżej oświadczasz i zapewniasz, że nie zamieszkujesz ani nie masz siedziby w żadnym z wyżej wymienionych państw ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której czynność ta stanowiłaby naruszenie odpowiednich przepisów lub wymagałaby zarejestrowania, a także zobowiązujesz się nie przekazywać zawartych na niniejszej stronie internetowej informacji żadnej osobie z wyżej wymienionych państw lub z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której czynność taka stanowiłaby naruszenie odpowiednich przepisów prawa lub wymagałaby zarejestrowania.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt („Prospektˮ), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.grupenerga.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, (www.dm.pkobp.pl). Oferta publiczna akcji Spółki ma miejsce wyłącznie w Polsce.

Publikowanie komunikatów dla prasy i innych dokumentów dostępnych w postaci elektronicznej nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do skorzystania z oferty nabycia papierów wartościowych Spółki.

Informacje zawarte na kolejnych stronach internetowych mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, dostępności finansowania oraz planowanych przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

DISCLAIMER – IMPORTANT

TERMS OF ACCESS

PLEASE READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF ACCESS TO THE WEBSITE AND THE INFORMATION INCLUDED THEREIN, AS SET OUT BELOW.

IF YOU ACCESS THIS SECTION OF THE WEBSITE OR ANY OF THE INFORMATION IT CONTAINS, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS SET OUT BELOW.

IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS, YOU MUST NOT ACCESS THIS SITE OR ANY OF ITS INFORMATION.

THIS MATERIAL IS NOT FOR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, AMONG PERSONS RESIDING OR LOCATED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE APPLICABLE LAWS RESTRICT OR PROHIBIT THE RELEASE OF INFORMATION CONTAINED HEREIN.

Please read this notice carefully – it applies to all persons who view this site. Please note that the disclaimer set out below may be altered or updated. You should read it in full each time you visit the site.

The information contained in this website is intended solely for:

In accessing this portion of the website you understand that these materials do not constitute an offer to sell or an invitation to subscribe for, any securities of ENERGA S.A. (the "Company"") in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful or to persons to whom addressing such an offer would be unlawful. The persons planning to use this information are requested to determine if any such restrictions exist and are applicable to them.

This material does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful or would require registration. The securities referred to herein may not be sold in the United States unless they have been registered by the U.S. Securities and Exchange Commission or are subject to an exemption under relevant provisions of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"). The Company’s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.

The material contained in the following pages is not intended for release, distribution or publication, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada or Japan, or in or into any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of, or require registration in, such jurisdiction, and by clicking on the "ACCEPT"" button below you warrant and represent that you are not a resident of or located in any of the above-named jurisdictions or in any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of, or require registration in, such jurisdiction, and further you agree that you will not transfer any of the information contained on this website to any person in such above-named jurisdictions, or to anyone in any other jurisdiction if to do so would constitute a violation of the relevant laws of, or require registration in, such jurisdiction.

The material contained in the following pages is of a promotional nature only, within the meaning of Article 53 of the Polish Act of July 29, 2005 on Public Offerings and the Conditions Governing the Introduction of the Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies. The prospectus (the "Prospectus"") prepared in connection with the public offering of the Company’s shares in Poland and their admission and introduction to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange has been approved by the Polish Financial Supervision Authority and is the sole legally binding document containing information about the Company and the public offering of the Company’s shares in Poland. The Prospectus has been published and is available on the Company's website (www.grupaenerga.pl) and on the website of the offeror, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, (www.dm.pkobp.pl). The public offering of the Company’s shares is conducted solely in Poland.

Making press announcements and other documents available in electronic form does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities of the Company.

The information on the following pages may include forward-looking statements. Such forward-looking statements rely on numerous assumptions concerning the Company’s current and future operations and the environment in which it operates and will operate in the future. These assumptions include, in particular, the Company’s ability to implement its strategy, as well as the expectations concerning profitability and growth, developments in the energy sector, capital expenditures, availability of financing and intended restructurings and reorganisations. These forward-looking statements are based on the Management Board’s present views and they necessarily depend on circumstances that will only materialize in the future and are inherently subject to known and unknown issues involving various risks that are outside the Company’s control. This means that certain material risks could cause the events reflected in the forward-looking statements to deviate significantly from the actual course of affairs and, therefore, cause the actual performance of the Company or its financial condition or prospects to deviate materially from those expressed in or ensuing from such forward-looking statements, as well as from the historical results and achievements of the Company.

The distribution, release or publication of the documents or other information contained herein may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession any of the documents or other information contained herein come should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with any such restrictions may constitute a violation of the securities laws or regulations of such jurisdiction.

" data-g3="

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA.

I ACKNOWLEDGE AND CONFIRM THAT I HAVE READ, UNDERSTOOD AND ACCEPT THE ABOVE TERMS AND CONDITIONS AND HEREBY CONFIRM THAT I SATISFY THE CRITERIA FOR OBTAINING ACCESS TO THE INFORMATION CONTAINED IN THIS WEBSITE, I AM NOT RESIDENT OR LOCATED IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN AND NOT RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO ACCESS THE INFORMATION CONTAINED ON THIS WEBSITE WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF, OR REQUIRE REGISTRATION IN, SUCH JURISDICTION.

" data-g4="

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółkaˮ).

Prospekt („Prospektˮ), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt dostał opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Disclaimer:

This material is not for release, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where applicable laws restrict or prohibit the release of information contained herein.

This material is for promotional purposes only and does not constitute an offer to sell or invitation to acquire the securities of ENERGA S.A. (the "Company").

The prospectus (the "Prospectus") prepared in connection with the public offering of the Company’s shares in Poland and their admission and introduction to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange has been approved by the Polish Financial Supervision Authority and is the sole legally binding document containing information about the Company and the public offering of the Company’s shares in Poland. The Prospectus has been published and is available on the websites of the Company (www.grupaenerga.pl) and of the offeror (www.dm.pkobp.pl).

This material does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005.

">

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem