Pytania i odpowiedzi

Szanowni Akcjonariusze,

Miło nam poinformować, że w dniu 18 listopada 2013 roku został opublikowany prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną akcji ENERGA SA. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółka”).

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym materiale, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji w niniejszym materiale nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej bądź inwestycyjnej lub rekomendacji, a informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestorzy powinni szczególnie ostrożnie ocenić ryzyka związane z inwestycją i zdecydować, samodzielnie lub po zasięgnięciu w tym względzie porad odpowiednich doradców prawnych, podatkowych, finansowych lub innych, czy, w szczególności w ich świetle, uznają dokonanie inwestycji za słuszne.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej akcji Spółki jest prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

 

1. Jestem pracownikiem spółki z Grupy ENERGA i posiadaczem akcji ENERGA, kiedy będę mógł sprzedać akcje na GPW?

Sprzedaż akcji na GPW możliwa będzie po rozpoczęciu notowań akcji na GPW. Zgodnie z Prospektem opublikowanym na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl) pierwszy dzień notowania akcji ENERGA na GPW planowany jest na 11 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie.

Aby sprzedać akcje na GPW niezbędne jest złożenie zlecenia w domu maklerskim, prowadzącym rachunek inwestycyjny Akcjonariusza. Zlecenie takie przekazywane jest na GPW, a zbycie akcji następuje po rozliczeniu transakcji, tj. po 3 dniach roboczych.

 

2. Co to jest dematerializacja akcji i co praktycznie dla mnie, jako akcjonariusza, oznacza?

Dematerializacja akcji to procedura umożliwiająca efektywny obrót akcjami i mająca zastosowanie do spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W wyniku dematerializacji papier wartościowy, który wcześniej miał formę dokumentu, traci tę formę, uzyskując formę zapisu elektronicznego.

Zadaniem dematerializacji jest m.in. ułatwienie obrotu, a więc kupno lub sprzedaż papierów wartościowych na GPW. Instrumenty finansowe, a zwłaszcza papiery wartościowe (akcje) funkcjonujące w ramach rynku publicznego, nie mają formy materialnej, istnieją wyłącznie jako zapis elektroniczny w  systemie informatycznym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW)  i  na rachunkach inwestycyjnych w domach maklerskich. W  sytuacji, kiedy na rynek publiczny (GPW) trafiają papiery wartościowe (akcje) uprzednio już wydane w formie dokumentu, należy je zarejestrować w KDPW, a następnie zostają one zapisane na rachunkach papierów wartościowych należących do akcjonariuszy.

 

3. Czy muszę podjąć jakieś czynności, żeby zdematerializować swoje akcje?

Obecnie dokumenty akcji ENERGA są przechowywane w depozycie prowadzonym przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. („CDM Pekao S.A.”). Akcjonariusze nie muszą podejmować żadnych czynności, aby ich akcje zostały zdematerializowane i dzięki temu mogły być w przyszłości przedmiotem obrotu na giełdzie.

 

4. Czy dematerializacja pozbawi mnie moich praw?

Po dematerializacji właściciele akcji zachowają wszystkie swoje dotychczasowe prawa związane ze swoimi akcjami. Zmianie ulega tylko forma akcji (z formy papierowej na zapis elektroniczny) i zasady obrotu nimi.

Po dematerializacji, bez dodatkowych dyspozycji Akcjonariuszy, akcje znajdą się w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez CDM Pekao S.A. Akcje będą zapisane w rejestrze sponsora emisji do momentu ich przeniesienia na rachunki inwestycyjne Akcjonariuszy.

 

5. Jak mam zdeponować akcje na rachunku inwestycyjnym? 

W celu zdeponowania akcji Akcjonariusz powinien zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Klienta CDM Pekao S.A. i złożyć dyspozycję deponowania akcji na rachunku inwestycyjnym prowadzonym w CDM Pekao S.A., lub odebrać potwierdzenie nabycia akcji i udać się do domu maklerskiego, w którym ma otwarty rachunek inwestycyjny w celu złożenia dyspozycji deponowania. 

Dla Akcjonariuszy ENERGA, CDM Pekao S.A. przygotował specjalną ofertę. Więcej informacji na temat oferty udzielają Doradcy Klienta CDM Pekao S.A. w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. na terenie całego kraju.

Lista Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl.

Bliższe informacje dostępne są również pod numerami telefonów CDM Pekao S.A.:

  • 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,
  • +48 (22) 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych

 

6. Czy muszę założyć rachunek inwestycyjny?

W celu zbycia akcji w ramach obrotu giełdowego na GPW konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych, na którym te akcje będą zapisane. Zbycie akcji notowanych na  GPW następuje po złożeniu odpowiedniej instrukcji sprzedaży podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych poszczególnych akcjonariuszy.

 

7. Do czego służy rachunek inwestycyjny?

Rachunek inwestycyjny służy m.in. do zapisywania na nim zdematerializowanych (czyli nie posiadających formy dokumentu) papierów wartościowych. Obecnie akcje mają formę dokumentu papierowego, a po ich dematerializacji i dopuszczeniu do obrotu na GPW będą zapisane na rachunkach inwestycyjnych posiadaczy, którzy następnie będę mogli je zbyć na rynku prowadzonym przez GPW.

 

8. Jeśli posiadam już rachunek inwestycyjny, czy muszę otwierać kolejny rachunek?

Nie. Osoby, które posiadają już rachunek inwestycyjny w którymkolwiek z funkcjonujących domów maklerskich mogą wykorzystać ten rachunek po dematerializacji akcji i dopuszczeniu ich do obrotu.

 

9. Jakie mam prawa jako akcjonariusz ENERGA?

Najważniejsze prawa wynikające z  akcji, które posiada każdy akcjonariusz można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  • prawa majątkowe, do których zalicza się prawo do udziału w zyskach Spółki, czyli prawo do dywidendy.
  • prawa korporacyjne, które obejmują głównie prawo głosu, czyli prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki i  współdecydowania w  sprawach, które są przedmiotem obrad.

 

10. Co oznacza prawo do udziału w zyskach Spółki?

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Osobami, którym przysługuje prawo do dywidendy, są osoby, na rachunkach których będą zapisane akcje ENERGA w dniu dywidendy.

Dniem dywidendy jest dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, zgodnie z KSH do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należeć będzie ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, do ENERGA będą miały zastosowanie regulacje KDPW, zgodnie z którymi dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po ustaleniu uprawnionych do dywidendy, przy czym z biegu tego terminu wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

 

11. Co oznacza prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu?

Walne Zgromadzenie jest dla spółki akcyjnej organem stanowiącym o jej najważniejszych sprawach. Akcjonariusze, jako współwłaściciele Spółki, mogą podczas Walnego Zgromadzenia współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji w najważniejszych sprawach dotyczących jej funkcjonowania.

 

12. Kiedy zapłacę podatek i w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy?

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży akcji wynika z przeprowadzonej w danym roku transakcji. Dom maklerski prowadzący rachunek inwestycyjny Akcjonariusza do końca lutego następnego roku po sprzedaży akcji, wysyła posiadaczowi rachunku inwestycyjnego informację PIT-8C dotyczącą uzyskanego dochodu.

Osoba fizyczna jest zobowiązana do złożenia deklaracji PIT-38 za dany rok, w którym nastąpiło rozliczenie transakcji.

Dochód uzyskany ze sprzedaży akcji przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu, czyli różnicy między sumą przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (sprzedaży) a kosztami uzyskania przychodu (wydatkami na objęcie lub nabycie akcji powiększonymi o prowizję pobraną przy sprzedaży akcji).

 

13. W 2010 nie zamieniłem akcji spółki zależnej od ENERGA na akcje tej ostatniej. Czy będę je mógł sprzedać na giełdzie po debiucie ENERGA?

Jedynie akcje ENERGA zostaną dopuszczone do obrotu na GPW, w związku z czym akcje pozostałych spółek z Grupy ENERGA nie będą przedmiotem obrotu na tym rynku.

 

14. Czy muszę zgłosić się osobiście do Punktu Obsługi Klienta CDM Pekao S.A.?

Nie. W przypadku braku możliwości osobistego wykonywania czynności, Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika do zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich, do złożenia dyspozycji deponowania akcji lub do odbioru potwierdzenia nabycia akcji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.

Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być udzielone z podpisem uwierzytelnionym urzędowo lub notarialnie oraz poświadczone za zgodność z prawem miejsca wystawienia. Wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne potwierdzone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub pełnomocnictwo potwierdzone przez polski urząd konsularny. W przypadku państw będących stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne poświadczone „apostille”.

Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem