Harmonogram oferty

 

Najważniejsze daty oferty publicznej akcji ENERGA SA przedstawia poniższa tabela:

nie później niż 18 listopada 2013 roku

 • Zawarcie warunkowej Umowy o Gwarantowanie Oferty

18 listopada 2013 roku

 • Publikacja Prospektu

 

 • Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

19 listopada 2013 roku

 • Rozpoczęcie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych

 

 • Rozpoczęcie przyjmowania zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych (na zasadach określonych w Prospekcie w punkcie „Zasady składania zapisów – Duzi Inwestorzy Indywidualni”)

2 grudnia 2013
(do godziny 17:00)

 • Zakończenie przyjmowania zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych (o ile nie zakończy się wcześniej zgodnie z zasadami wskazanymi w Prospekcie punkcie „Zasady składania zapisów – Duzi Inwestorzy Indywidualni”)

2 grudnia 2013
(do godziny 23:59)

 • Zakończenie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych

 

3 grudnia 2013 roku

 • Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

 

 • Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych

 

 • Podpisanie aneksu do Umowy o Gwarantowanie Oferty określającego Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanym poszczególnym kategoriom inwestorów

 

 • Opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

4 - 6 grudnia 2013 roku

 • Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

6 grudnia 2013 roku

 • Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych
9 grudnia 2013 roku lub
w zbliżonym terminie
 • Ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty

 

 • Przydział Akcji Oferowanych

10 grudnia 2013 roku lub
w zbliżonym terminie

 • Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)

11 grudnia 2013 roku lub
w zbliżonym terminie

 • Pierwszy dzień notowania Akcji serii AA na GPW

 

Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty i o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie.

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezależne od Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego. Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.

Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. Zmiana terminów rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów (za wyjątkiem informacji o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów od Dużych Inwestorów Indywidualnych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Zasady składania zapisów – Duzi Inwestorzy Indywidualni” poniżej) i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji o tym nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.

Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu upływu danego terminu.

Terminy pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszym materiale, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem