Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA na dzień 20 maja 2014 roku

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał ZWZ:

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ENERGA Spółka Akcyjna w 2013 roku

Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w 2013 roku

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej w 2013 roku

Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA w 2013 roku

Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

Uchwała w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

Uchwała w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji

Oświadczenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA

Wniosek Zarządu:

Uchwała Zarządu w sprawie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2013

Uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej:

Uchwała w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto za 2013 rok

Uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki w 2013 roku

Uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych w 2013 roku

Uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu ds. Strategii Rozwoju w 2013 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA

Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2013 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w 2013 roku

Pozostałe dokumenty:

Formularz pełnomocnictwa

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informację i liczbie akcji ENERGA SA i głosów z tych akcji według rodzajów w dniu ogłoszenia

Treść podjętych uchwał:

Treść podjętych uchwał przez ZWZ ENERGA SA z 20 maja 2014 roku

Podstrony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem