Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA na dzień 25 czerwca 2019 r.