Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA na dzień 27 czerwca 2018r.