Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA na dzień 23 kwietnia 2013r.

Data: 18.03.2013r.

 

ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2007r.
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

             Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 23 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA, które odbędzie się w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 14, w Sali Nr 5 Multikino SA.

 Porządek obrad:

1.        Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.        Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

3.        Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.        Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Spółki ENERGA Spółka Akcyjna w 2012 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, zgodnego z MSSF UE za rok obrotowy 2012.

5.        Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto oraz określenia dnia wypłaty dywidendy.

6.        Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

7.        Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

8.       Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA w 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.

9.        Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja Uczestników Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 8:30 w dniu i miejscu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazanych we wstępie.

Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie ENERGA SA w Gdańsku, przy al. Grunwaldzka 472, Biuro Zarządu Spółki (V piętro, pok. 540) w godzinach 9.00-13.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem