Ogłoszenie Zarządu ENERGA SA o wypłacie dywidendy (komunikat z dnia 06.06.2011)

Ogłoszenie Zarządu ENERGA SA o wypłacie dywidendy

Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

1)  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 3 w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok w wysokości 347 938 634,29 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 149 064 161,04 zł, tj. 0,03 zł na akcję,

2)  uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którzy byli wpisani w Księdze Akcyjnej w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj.w dniu 27 kwietnia 2011 roku (dzień dywidendy),

3)  rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej ENERGA SA, od dnia 27 czerwca 2011 roku.

Wypłata dywidendy dla:

1)  akcjonariuszy będących krajowymi osobami prawnymi oraz krajowymi jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi - dokonywana będzie za pośrednictwem Spółki,

2)  pozostałych akcjonariuszy (z wyłączeniem krajowych osób prawnych oraz krajowych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi) - nastąpi za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (CDM Pekao SA) gotówką w Punkach Obsługi Klientów CDM Pekao SA (POK), bądź przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji. 

Celem realizacji powyższego uprawnienia, należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości od dnia:

-  13 czerwca 2011 roku do dowolnego POK i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy przelewem na rachunek bankowy uprawnionego akcjonariusza,

-  27 czerwca 2011 roku do POK, określonego w poniższej części ogłoszenia i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy gotówką w POK. 

Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy w dowolnym POK na terenie kraju, bądź przesłać listem poleconym (w takim przypadku podpis pod dyspozycją musi być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres:

Centralny Dom Maklerski Pekao SA 
ul. Wołoska 18,
02-675 Warszawa

Akcjonariusze, którzy złożyli dyspozycje wypłaty dywidendy z zysku za rok 2009 przelewem na rachunek bankowy nie składają ponownie dyspozycji. Dywidenda z zysku za rok 2010 zostanie przelana na przekazany numer rachunku bankowego akcjonariusza. Akcjonariusze, których numer bankowy uległ zmianie są zobowiązani do jego niezwłocznej aktualizacji w dowolnym POK. W przeciwnym razie dywidenda zostanie przelana na numer rachunku akcjonariusza znajdujący się w bazie uprawnionych do dywidendy od akcji ENERGA SA, posiadanej przez CDM Pekao SA.

Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy przelewem na rachunek bankowy uprawnionego akcjonariusza do dnia 21 czerwca 2011 roku powoduje dokonanie wypłaty dywidendy w dniu 27 czerwca 2011 roku.

Po dniu 31 lipca 2011 roku będzie możliwe złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy w dowolnym POK na terenie całego kraju, w terminie do dnia 27 czerwca 2014 roku. Wykaz POK jest dostępny na stronach internetowych: www.energa.plwww.cdmpekao.com.pl

Uprawnieni akcjonariusze są zobowiązani do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie bądź przez pracownika CDM Pekao SA, lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, stanowią inaczej. 
Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

Wypłaty dywidendy w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego – opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego. Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy odbiorze dywidendy m.in. akt zgonu uprawnionego akcjonariusza, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 

Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem dostarczenia do dnia 27 czerwca 2011 roku na adres: ENERGA SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk (Dyrektor Biura Zarządu) aktualnego oryginału certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 

Ponadto informujemy, iż akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach przychodów uzyskanych z tytułu dywidend oraz kwoty pobranego podatku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

1)  w dowolnym POK na terenie kraju, 
2)  pod numerami telefonów CDM Pekao SA: 
-  0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych, 
-  +48 (22) 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych, 
3)  w ENERGA SA – numer telefonu 058 77 88 459.                                                                                  Zarząd ENERGA SA

  
      Lista POK gdzie przyjmowane będą dyspozycje wypłaty dywidendy gotówką

POK 110   Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 20a 
POK 112   Częstochowa, ul. Kopernika 17/19 
POK 113   Elbląg, ul. Stary Rynek 18A 
POK 096   Gdańsk, ul. Grunwaldzka 92/98 
POK 114   Gdynia, ul. Śląska 23/25 
POK 662   Gorzów Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek 18 
POK 173   Grudziądz, ul. Chełmińska 68 
POK 145   Iława, ul. Jana III Sobieskiego 47 
POK 196   Jelenia Góra, Pl. Wyszyńskiego 35 
POK 119   Kalisz, ul. Śródmiejska 29 
POK 121   Katowice, ul. Chorzowska 1 
POK 124   Kielce, ul. Sienkiewicza 18 
POK 127   Konin, ul. Kosmonautów 14 
POK 128   Koszalin, ul. Jana z Kolna 11 
POK 129   Kraków, ul. Bracka 1a 
POK 158   Kutno, ul. 29 Listopada 15 
POK 138   Łomża, ul. Małachowskiego 1 
POK 456   Łódź, ul. Piotrkowska 270 
POK 142   Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A 
POK 144   Olsztyn, ul. 1-go Maja 10 
POK 652   Piła, ul. Browarna 21 
POK 460   Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 24 
POK 461   Płock, ul. Jachowicza 32 
POK 159   Poznań, ul. Św. Marcin 52/56 
POK 216   Puławy, ul. Partyzantów 8 
POK 183   Radom, ul. Kilińskiego 15/17 
POK 161   Rzeszów, Al. Cieplińskiego 1 
POK 220   Sanok, ul. Kościuszki 12 
POK 672   Słupsk, ul. Tuwima 30 
POK 115   Sopot, ul. Mikołaja Reja 13/15 
POK 169   Stalowa Wola, ul. Jana Pawła II 13 
POK 660   Stargard Szczeciński, ul. Czarnieckiego 16 
POK 663   Szczecin, ul. Bogurodzicy 5 
POK 168   Świnoujście, ul. Piłsudskiego 4 
POK 172   Toruń, ul. Grudziądzka 29 
POK 467   Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 3 
POK 102   Warszawa, Pl. Bankowy 2 
POK 177   Włocławek, Pl. Wolności 15 
POK 178   Wrocław, ul. Św. Mikołaja 8-11 
POK 179   Zamość, ul. Grodzka 2 
POK 469   Zduńska Wola, Al. Kościuszki 2 
POK 656   Zielona Góra, ul. Podgórna 9a

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem