Czat inwestorski 13 grudnia 2017

Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Energa. Na pytania inwestorów odpowie Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. Czat odbędzie się 13 grudnia (środa) o godzinie 11:00. 

Moderator: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czacie inwestorskim. Zapraszamy do zadawania pytań. 

Dywidendowiec: Jak ocenia Pan zdolność spółki do wypłaty dywidendy za 2017 rok? Oczywiście pytam wyłącznie z perspektywy finansowej, decyzja należy do WZ. 

Jacek Kościelniak: Spółka zadeklarowała, że chce się dzielić zyskiem z akcjonariuszami w ramach polityki dywidendowej. Zastrzegliśmy jednocześnie, że zależeć będzie to od sytuacji finansowej i potrzeb inwestycyjnych. Dodam tylko, że 9 października br. Energa wypłaciła swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,19 PLN na akcję. 

energetyk: Wskaźniki jakościowe SAIDI i SAIFI – jakie są minimalne wymogi, które powinna spełnić spółka, i jakie wartości przyjmują one dla Energi? 

Jacek Kościelniak: Wymogi jakościowe (SAIDI, SAIFI oraz czas przyłączeń) dla dystrybutorów energii są ustalane indywidualnie dla każdego Operatora Systemu Przesyłowego. Współczynnik jakościowy zostanie uwzględniony w taryfie dystrybucyjnej po raz pierwszy w 2018 roku, w której rozliczone zostanie wykonanie wskaźników z roku 2016. Zgodnie z modelem do roku 2020 spółki będą musiały zredukować SAIDI i SAIFI o połowę w stosunku do roku bazowego (wykonanie 2015 roku). Spółka nie spodziewa się kary za niewykonanie celów jakościowych w taryfie za 2018 rok. 

energetyk: I jeszcze co do SAIDI i SAIFI – czy może się zdarzyć, że spółka nie spełni wymogów przez różnego rodzaju klęski żywiołowe, czy ustawa uwzględnia takie zdarzenia i odpowiednio obniża wymogi? 

Jacek Kościelniak: Wskaźniki SAIDI i SAIFI bez awarii masowych zostały utrzymane na zbliżonych poziomach (rok do roku), zarówno w samym kwartale, jak i całych 9 miesiącach 2017 roku. Jednakże nawałnice, które dotknęły Polskę w połowie sierpnia mocno pogorszyły jakość dostaw: blisko połowa czasu przerw z okresu styczeń-wrzesień przypada na awarie masowe z sierpnia. Spółka prowadzi dialog z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki aby tego typu zdarzenia nie były brane pod uwagę przy kalkulacji wykonania celów jakościowych przy taryfie na 2019 rok. 

Marian: Jakie są perspektywy przed segmentem dystrybucja na 2018 rok? Czy możliwa jest poprawa zysków? 

Jacek Kościelniak: Segment Dystrybucja wypracował 82% EBITDA Grupy w III kwartale br. EBITDA tego Segmentu była wyższa o ok. 5% niż w roku poprzednim i wyniosła 411 mln PLN. W następnych kwartałach Segment Dystrybucji będzie nadal motorem Grupy, generując znaczną część EBITDA Grupy. Utrzymanie wysokich wyników będzie możliwe m.in. dzięki modernizacji i rozbudowie aktywów dystrybucyjnych w ramach działań w latach 2017 - 2019. Na ten cel pozyskaliśmy m.in. 250 mln euro z obligacji hybrydowych.

czatowiec: Na jakim etapie jest obecnie sprawa związana z nierealizowaniem przez spółkę długoterminowych umów? 

Jacek Kościelniak: Na bieżąco monitorujemy działania podejmowane w ramach prowadzonych postępowań sądowych. Są to jednak procesy rozciągnięte w czasie - o istotnych krokach będziemy Państwa na bieżąco informować. Nie wykluczamy prowadzenia rozmów ugodowych z kontrahentami, czego wyrazem są między innymi złożone zawezwania do prób ugodowych. Mamy już pierwsze sygnały, że niektórzy kontrahenci mogą być zainteresowani polubownymi rozwiązaniami sporów. Aktualnie sprawy są w toku. 

Akcjonariusz: Segment Sprzedaży przynosił zyski (netto) w latach 2013-2015, powyżej 100 mln zł na rok. W 2016 wynik był praktycznie zerowy (-2 mln), a w 2017 po 3 kwartałach wynik jest ujemny (-7 mln). Co jest przyczyną znacznego pogorszenia się rentowności tego segmentu, oraz czy można oczekiwać poprawy w kolejnych kwartałach?

Jacek Kościelniak: Rzeczywiście, konkurencja na rynku jest ogromna, dlatego wychodzimy do naszych klientów z nową paletą usług – m.in. wsparcie fachowców w razie awarii w domu, połączenie energii z usługą medyczną. Dodatkowo, we wrześniu podjęliśmy decyzję o uznaniu długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów za nieważne z uwagi na tryb ich zawarcia (bez przeprowadzenia przetargu), Zobowiązania wynikające z tych umów generowały ogromne straty dla segmentu Sprzedaż (rozliczenia były oparte o opłatę zastępczą, a nie ceny rynkowe). Liczymy, że powyższe działania przełożą się w sposób zdecydowany na poprawę wyniku Segmentu. 

Buła: Kupowałem akcje Energi w ofercie publicznej i ciągle jestem na sporym minusie. Co się złego dzieje i czy można liczyć, że będzie lepiej i kurs wróci na wyższe poziomy? 

Jacek Kościelniak: Energa jest od kilku tygodni wyraźnym liderem notowań czterech polskich podmiotów energetycznych. Inwestorzy doceniają systematyczną poprawę wyników oraz pozytywne efekty zmian w kosztach działania Grupy. W ciągu ostatniego roku akcje Energi przyniosły inwestorom giełdowym najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich spółek energetycznych. Pozytywna ocena perspektyw rozwoju Energi, znalazła potwierdzenie w ostatnich rekomendacjach analityków. Ich zdaniem atutami Grupy jest satysfakcjonujący poziom EBITDA oraz dobre wyniki uzyskiwanie w kolejnych kwartałach. 

Promyk: Co z rynkiem mocy? Na jakim obecnie to jest etapie? 

Jacek Kościelniak: Aktualnie ustawa o rynku mocy czeka na podpis Prezydenta. 

MS: Kiedy poznamy więcej szczegółów na temat budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka? Np. na temat struktury finansowania? 

Jacek Kościelniak: Wszystko przebiega zgodnie z planem. Trwa postępowanie o wybór generalnego wykonawcy, jak również prace dotyczące ustrukturyzowania finansowania tego projektu. Projekt będzie sfinansowany przez Energę i Eneę. W naszej ocenie jak najbardziej możliwe jest wejście inwestora finansowego do projektu, ale od początku zakładaliśmy, że stanie się to nie wcześniej niż na etapie, na którym będą znane takie parametry jak m.in. wykonawca czy zaoferowana cena budowy elektrowni. 

MichaelAngelo: Podczas expose premier mówił o elektromobilności. Jakie korzyści mogą wynikać dla Energi z tytułu rozwoju tej branży? 

Jacek Kościelniak: Rynek elektromobilności daje szanse na rozwój nowych usług biznesowych. Bierzemy aktywny udział w przygotowaniu instrumentów regulujących ten nowopowstający obszar gospodarki. Dlatego też objęliśmy udziały w spółce Electromobility Poland. Od kilku lat udostępniamy sieć ładowarek w Trójmieście i prowadzimy badania nad elektromobilnością w Polsce. Już teraz oferujemy jednostkom samorządowym opracowanie, wdrożenie i realizację programu elektromobilności. W planach mamy też komercyjne stawianie słupków do ładowania przy hotelach, restauracjach. Bacznie obserwujemy rynek, by w odpowiednim momencie móc uruchamiać kolejne oferty. 

Techink: Czy jest znana ostateczna kwota odszkodowania uzyskanego z tytułu strat poniesionych w związku z nawałnicami? 

Jacek Kościelniak: Szacunek kosztów sierpniowej nawałnicy to ok. 30 mln zł. Energa-Operator posiada kompleksową polisę ubezpieczenia linii. W związku ze szkodami wypłacona została zaliczka w wysokości 13 mln zł.

inwestor: Dlaczego spółka jest w bardzo małym stopniu obciążona kosztami CO2?

Jacek Kościelniak: Elektrownia Ostrołęka B nie jest obciążona kosztem CO2 z racji pracy w wymuszeniu, którego cena pokrywa koszty zmienne (węgiel i CO2). Także w projekcie budowy elektrowni Ostrołęka C nie planujemy darmowych uprawnień CO2. 

Jarek: W 2017 roku Energa okazała się najlepszą spółką z sektora energetycznego. Czy Pana zdaniem są przesłanki, aby 2018 rok był podobny? 

Jacek Kościelniak: Tak, to prawda, bardzo nas to cieszy. Wzrost notowań kursu akcji naszej Spółki na przestrzeni roku jest najwyższy spośród krajowych spółek energetycznych. W dalszym ciągu będziemy inwestować w Segment Dystrybucji, który jest motorem napędowym naszej Grupy. W Segmencie Sprzedaży zamierzamy wprowadzić nowe usługi. Liczymy, że powyższe działania zostaną pozytywnie odebrane przez rynek. 

Stanisław: Od kogo spółka będzie kupowała teraz zielone certyfikaty? Czy może powstać problem z realizowaniem obowiązku umorzeń? 

Jacek Kościelniak: Nie widzimy tu problemu. Uważamy, że obecna podaż certyfikatów jest dostatecznie duża. Nie spodziewamy się niczego nadzwyczajnego. 

Techink: Czytałem, że Energa chce w tym roku zainwestować 1,2 mld zł w sieć. Jak ta kwota ma się do inwestycji w sieć w poprzednich latach? Ile jest planowane na następne? 

Jacek Kościelniak: Spółka w swoich działaniach dąży do tego, aby wyprzedzać zmiany na rynku i oczekiwania klientów uwzględniając rozwiązania wpływające na wzrost wartości Grupy. Ponad 60% nakładów kierowanych jest na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, co poskutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a także ograniczeniem strat sieci. Założenia naszej wieloletniej strategii zakładają stabilny poziom nakładów w Segmencie Dystrybucji w kolejnych latach. 

Akcjonariusz: W Siarzewie powstanie nowy stopień wodny z elektrownią 80 MW. Jaką rolę w tej inwestycji odegra Energa? W jakim stopniu (%) tą inwestycję będzie finansować Energa? Jakich wydatków można się spodziewać i w których latach (wartości przybliżone)? 

Jacek Kościelniak: Nasza strategia przewiduje udział w budowie elektrowni wodnej na drugim stopniu na Wiśle w Siarzewie. Inwestycja ta ma na celu utrzymanie wysokiego udziału w produkcji energii z OZE. Eksploatujemy już największą przepływową hydroelektrownię w Polsce - na stopniu we Włocławku. Mamy wiedzę i możemy merytorycznie wesprzeć realizację budowy kolejnego stopnia. Będziemy się starać o udział w części energetycznej projektu. Na konkretne działania i decyzje musimy jeszcze jednak poczekać. O istotnych działaniach w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować. 

MORS: Energa ma już ponad 30-procentowy udział OZE w swoim pakiecie wytwarzania, lecz w sprzedaży energii przez Energę - Obrót jest dużo mniej. W jaki sposób chcecie poprawić ten wskaźnik udziału OZE? 

Jacek Kościelniak: Mamy największy spośród krajowych grup energetycznych udział OZE w całkowitej produkcji energii i planujemy utrzymać tę pozycję poprzez m.in. inwestycję w elektrownię wodną w Siarzewie oraz remonty i naprawy już istniejących hydroelektrowni w celu zwiększenia wolumenu ich produkcji. 

MORS: Czy bloki energetyczne 200 MWe w Ostrołęce B będą modernizowane? Chodzi o dostosowanie do wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych oraz konkluzji BAT. 

Jacek Kościelniak: Na chwilę obecną w Elektrowni w Ostrołęce bloki nr 2 i nr 3 są dostosowane do BAT a blok nr 1 będzie przystosowany w lipcu 2018 r. (po remoncie kapitalnym). Dla łącznego dostosowania wszystkich trzech bloków do BAT konieczna jest jeszcze budowa drugiej instalacji odsiarczania spalin. Przygotowujemy wszelkie działania z tym związane. 

DESPACITO: Jaki wynik za 2017 r. Pan przewiduje? 

Jacek Kościelniak: To chyba najtrudniejsze pytanie, ale mamy nadzieję, że wynik tegoroczny będzie nie gorszy niż roku ubiegłego. W drugiej połowie stycznia planujemy zaprezentować szacunek wyników za 2017 rok.

DESPACITO: I czy będą jakieś odpisy w 4 kwartale? 

Jacek Kościelniak: Jeśli zaistnieją przesłanki do dokonania odpisów na aktywach poinformujemy o tym bezzwłocznie rynek w ramach raportu bieżącego. 

janusz: Kiedy będzie miało miejsce ostateczne rozliczenie zakupu akcji Polimex-Mostostal? 

Jacek Kościelniak: Ostateczne rozliczenie będzie miało miejsce w IV kwartale br. 

folk: Czy macie plan awaryjny na okoliczność przegrania procesów z kontrahentami, od których kupowaliście zielone certyfikaty i uznaliście te umowy za nieważne po nowelizacji ustawy? 

Jacek Kościelniak: Nasze działanie, o czym informowaliśmy dokładnie opinię publiczną, poprzedziła pogłębiona analiza prawna i finansowa. Do naszych relacji z partnerami podchodzimy rzeczowo i odpowiedzialnie. Nie wykluczamy prowadzenia rozmów ugodowych z kontrahentami, czego wyrazem są między innymi złożone zawezwania do prób ugodowych. Mamy już pierwsze sygnały, że niektórzy kontrahenci mogą być zainteresowani polubownymi rozwiązaniami sporów. 

folk: Co to znaczy praca w wymuszeniu przez elektrownię? 

Jacek Kościelniak: Elektrownia pracuje w wymuszeniu, gdy jest niezbędna do pracy systemu elektroenergetycznego. Decydują o tym Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 

Jessika: Co to znaczy, że spółka jest Sprzedawcą Zobowiązanym? 

Jacek Kościelniak: Mianem Sprzedawcy Zobowiązanego określa się spółkę, która na danym obszarze ma obowiązek kupować energię wytworzoną ze źródeł odnawialnych, a także sprzedawać energię w sytuacji, gdy odbiorca nie ma umowy z żadnym sprzedawcą.

Jenny: Na jakim etapie jest liberalizacja rynku energii?

Jacek Kościelniak: Rynek energii jest już uwolniony dla przedsiębiorstw, natomiast o tym czy i kiedy zostanie uwolniony dla gospodarstw domowych zadecyduje Prezes URE. Odbiorcy z gospodarstw domowych już teraz mają prawo do zmiany sprzedawcy. Ceny taryf w tej grupie zatwierdza Prezes URE.

mmmaslov: Czy Energa jest zagrożona tzw. \"podatkiem Tchórzewskiego?\". W tym roku Minister Energii powstrzymał się od działania, ale to ryzyko ciągle przecież nad spółki wisi. Co Pan o tym sądzi? 

Jacek Kościelniak: Spółka mityguje wszelkie ryzyka podatkowe. Jeżeli chodzi o podniesienie nominalnej wartości akcji Zarząd nie prowadzi prac w tym zakresie. 

MORS: Czy środki z obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ok. 250 mln euro pozyskane przez Energę na realizację inwestycji w segmencie dystrybucji, na rozbudowę, modernizację sieci elektroenergetycznej, w tym wzmocnienie jej niezawodności już są wykorzystywane?

Jacek Kościelniak: Środki te są dedykowane na realizację programu inwestycyjnego w latach 2017-2019 w zakresie poprawy jakości dystrybucji przez Energę. Są one na bieżąco wykorzystywane.

MORS: Energa powołała Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF), które ma być głównym narzędziem realizacji Strategii Innowacji. Czy są już jakieś konkretne projekty, efekty działania - w zakresie innowacji - tego Centrum?

Jacek Kościelniak: CBRF zamieniać będzie myśl naukową na konkretne rozwiązania, które będą wprowadzane do wszystkich segmentów naszej działalności. Działania badawczo-rozwojowe prowadzone głównie przez Centrum dotyczą, m.in.:

  • inteligentnych sieci;
  • magazynowania energii i stabilizacji sieci;
  • usług systemowych dla operatorów sieciowych;
  • zwiększenia elastyczności i efektywności wytwarzania energii;
  • rozwoju systemów diagnostycznych.

Ania: O ile mogą wzrosnąć moce produkcyjne spółki w najbliższych latach?

Jacek Kościelniak: W ramach Strategii, przyjętej w listopadzie 2016 roku, chcemy w najbliższych latach realizować dwie duże inwestycje – wspomniane projekty budowy elektrowni Ostrołęka C o mocy 1 000 MW oraz elektrowni w Siarzewie o mocy 80 MW. Ponadto, z nowych instalacji OZE do 2020 roku chcemy uzyskać dodatkowe 50 MW.

tom: Z czego wynikały w trzecim kwartale niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym?

Jacek Kościelniak: To efekt braku realizacji kontraktu na sprzedaż energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych do Energa-Operator – w wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony inny sprzedawca energii elektrycznej na 2017 rok. Ponadto, lepsze dopasowanie kontraktacji terminowej do wolumenu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych skutkowało mniejszym wolumenem wyprzedaży nadmiarowej energii (pozostała sprzedaż hurtowa).

Koksownik: Jakie są Pana prognozy co do cen energii w 2018 roku?

Jacek Kościelniak: Co do zasady nie publikujemy prognoz w tym zakresie, jednakże opierając się na danych rynkowych (wyższe ceny węgla i potencjalnie wyższe ceny CO2) możemy spodziewać się wzrostu cen energii w przyszłym roku.

Bronek: O co chodzi z pozwem wniesionym przeciwko spółkom Arcus i T-matic. Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania w kwocie, o której wspomniano w raporcie, tj. 157,1 mln zł?

Jacek Kościelniak: Postępowania sądowe pomiędzy Energa-Operator a spółkami T-Matic Systems S.A. i Arcus S.A. są w toku. Opisujemy je w Informacji dodatkowej do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za 9 miesięcy 2017 roku w rozdziale dotyczącym postępowań sądowych (s.16-25), dostępnym pod adresem: http://www.ir.energa.pl/pr/375400/skonsolidowane-wyniki-finansowe-za-trzeci-kwartal-2017-roku

Moderator: Szanowni Państwo, czat dobiegł końca. Bardzo dziękujemy Państwu za aktywny udział i za zadane pytania. Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie Grupą Energa. Zapraszamy do bieżącego kontaktu z zespołem relacji inwestorskich. Do zobaczenia na następnym czacie. Życzymy Wesołych Świąt.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem