Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 15.03.2018