Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 15. 03. 2018