Raporty okresowe (ESPI)wersja do druku

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

30 lipca 2020
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2020
Data: 30.07.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2020I półrocze /2019półrocze / 2020I półrocze /2019
niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa SA(mln zł)(mln zł)(mln EUR)(mln EUR)
Przychody ze sprzedaży6 1425 5201 3831 287
Zysk z działalności operacyjnej6345414106
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(666)313(150)73
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(714)275(161)64
Całkowite dochody(858)229(193)53
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej96413621732
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 057)(1 026)(238)(239)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 059)(262)(238)(61)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 152)(1 152)(259)(269)
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(1,72)0,66(0,39)0,15
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414414414414
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
niebadane niebadane
(mln zł)(mln zł)(mln EUR)(mln EUR)
Aktywa trwałe 15 79716 2753 5373 822
Aktywa obrotowe3 4784 6927791 102
Aktywa razem19 27520 9674 3164 924
Zobowiązania długoterminowe6 9266 9121 5511 623
Zobowiązania krótkoterminowe3 9434 7918831 125
Kapitał własny8 4069 2641 8822 175
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej8 4429 2531 8902 173
Kapitał podstawowy4 5224 5221 0131 062
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*20,3922,354,575,25
Liczba akcji w mln na koniec okresu 414414414414
I półrocze 2020I półrocze 2019I półrocze 2020I półrocze 2019
niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA(mln zł)(mln zł)(mln EUR)(mln EUR)
Przychody ze sprzedaży43461011
Zysk z działalności operacyjnej(50)(43)(11)(10)
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(620)533(140)124
Zysk lub strata netto (610)552(137)129
Całkowite dochody(694)548(156)128
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej71(45)16(10)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(251)(857)(57)(200)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (440)(172)(99)(40)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(620)(1 074)(140)(250)
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(1,47)1,33(0,33)0,31
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414414414414
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
niebadane niebadane
(mln zł)(mln zł)(mln EUR)(mln EUR)
Aktywa trwałe 11 01311 4642 4662 692
Aktywa obrotowe1 9172 109429495
Aktywa razem12 93013 5732 8953 187
Zobowiązania długoterminowe4 1203 628923852
Zobowiązania krótkoterminowe2 3112 752517646
Kapitał własny6 4997 1931 4551 689
Kapitał podstawowy4 5224 5221 0131 062
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*15,7017,373,524,08
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu w milionach414414414414
* Wartość księgowa, czyli kapitał własny podzielony przez liczbę akcji. Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 czerwca 2020 roku oraz 30 czerwca 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: (1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2020 roku - 4,4660, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585. (2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413, okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku - 4,2880. (3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413, okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku - 4,2880.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.