Raporty okresowe (ESPI)wersja do druku

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2020

10 czerwca 2020
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS  1/2020
Data: 10.06.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS  1/2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Jednostkowe dane finansowe Energa SA(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży272365
Zysk lub strata z działalności operacyjnej(32)(22)(7)(5)
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(64)(44)(15)(10)
Zysk lub strata netto (52)(32)(12)(7)
Całkowite dochody(137)(50)(31)(12)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej54(7)12(2)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(983)(896)(224)(208)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 647(122)147(28)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(282)(1 025)(64)(238)
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(0,13)(0,08)(0,03)(0,02)
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w mln)414 414 414414
Stan na dzień 31.03.2020Stan na dzień 31.12.2019Stan na dzień 31.03.2020Stan na dzień 31.12.2019
(niebadane) (niebadane)
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Aktywa trwałe 11 43711 4642 5122 692
Aktywa obrotowe2 8282 109621495
Aktywa razem14 26513 5733 1343 187
Zobowiązania długoterminowe4 1663 628915852
Zobowiązania krótkoterminowe3 0432 752668646
Kapitał własny7 0567 1931 5501 689
Kapitał podstawowy4 5224 5229931 062
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*17,0417,373,744,08
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln)414 414 414 414
Skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa SAOkres 3 miesięcyOkres 3 miesięcyOkres 3 miesięcyOkres 3 miesięcy
31.03.202031.03.201931.03.202031.03.2019
narastająconarastająconarastająconarastająco
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży3 2862 971747691
Zysk z działalności operacyjnej3072917068
Zysk brutto przed opodatkowaniem1892214351
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1131862643
Całkowite dochody36143833
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(456)(218)(104)(51)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(399)(669)(91)(156)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 38(191)9(44)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(817)(1 078)(186)(251)
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)0,270,450,060,10
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414 414 414414
Stan na dzień 31.03.2020Stan na dzień 31.12.2019Stan na dzień 31.03.2020Stan na dzień 31.12.2019
(niebadane) (niebadane)
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Aktywa trwałe 16 41016 2753 6053 822
Aktywa obrotowe5 1334 6921 1281 102
Aktywa razem21 54320 9674 7334 924
Zobowiązania długoterminowe6 9956 9121 5371 623
Zobowiązania krótkoterminowe5 2484 7911 1531 126
Kapitał własny9 3009 2642 0432 175
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej9 2919 2532 0412 173
Kapitał podstawowy4 5224 5229931 062
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*22,4422,354,935,25
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję 414 414414414
Liczba akcji mln na koniec okresu414414414414
* Wartość księgowa, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania, podzielone przez liczbę akcji. Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 marca 2020 roku oraz 31 marca 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: (1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2020 roku - 4,5523, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585. (2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku - 4,3963, okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku - 4,2978. (3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku - 4,3963, okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku - 4,2978.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.