Raporty okresowe (ESPI)wersja do druku

Skonsolidowany raport roczny RS 2019

28 maja 2020
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
Data: 28.05.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2019201820192018
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży11 47910 3372 6682 423
Zysk z działalności operacyjnej4591 176107276
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(759)953(176)223
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(952)739(221)173
Całkowite dochody(1 092)696(254)163
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 2531 859291436
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 037)(1 770)(474)(415)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (485)(1 006)(113)(236)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 269)(917)(295)(215)
Zysk lub strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(2,30)1,79(0,53)0,42
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414414414414
stan na dzień 31.12.2019stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 31.12.2019stan na dzień 31.12.2018
Aktywa trwałe 16 27516 1823 8223 763
Aktywa obrotowe4 6925 4171 1021 260
Aktywa razem20 96721 5994 9245 023
Zobowiązania długoterminowe6 9128 4381 6231 962
Zobowiązania krótkoterminowe4 7912 8051 125652
Kapitał własny9 26410 3562 1752 408
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej9 25310 2952 1732 394
Kapitał podstawowy4 5224 5221 0621 052
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)22,3524,875,255,78
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję414414414414
Liczba akcji w mln na koniec okresu 414414414414
Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: − poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585, na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000. − poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669. − poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-28Jacek GolińskiPrezes Zarządu Energi SA
2020-05-28Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2020-05-28Marek KasickiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2020-05-28Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2020-05-28Iwona Waksmundzka-OlejniczakWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych