Raporty okresowe (ESPI)wersja do druku

Raport roczny R 2019

28 maja 2020
Tytuł raportu: Raport roczny R  2019
Data: 28.05.2020 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2019201820192018
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży86892021
Zysk z działalności operacyjnej(86)(71)(20)(17)
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(413)492(96)115
Zysk lub strata netto (374)495(87)116
Całkowite dochody(392)459(91)108
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(61)(30)(14)(7)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej327(140)76(33)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 505)(780)(350)(183)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 239)(950)(288)(223)
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(0,90)1,20(0,21)0,28
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w mln) 414 414 414 414
Stan na dzień 31.12.2019Stan na dzień 31.12.2018Stan na dzień 31.12.2019Stan na dzień 31.12.2018
Aktywa trwałe 11 46411 0372 6922 567
Aktywa obrotowe2 1094 256495990
Aktywa razem13 57315 2933 1873 557
Zobowiązania długoterminowe3 6286 0428521 405
Zobowiązania krótkoterminowe2 7521 666646387
Kapitał własny7 1937 5851 6891 764
Kapitał podstawowy4 5224 5221 0621 052
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*17,3718,324,084,26
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln)414414414 414
* Wartość księgowa, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania, podzielone przez liczbę akcji. Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: − poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585, na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000. − poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4, 3018, okresu od1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4, 2669. − poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczą średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4, 3018, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4, 2669.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-28Jacek GolińskiPrezes Zarządu Energi SA
2020-05-28Marek KasickiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2020-05-28Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2020-05-28Adrianna SikorskaWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2020-05-28Iwona Waksmundzka-OlejniczakWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych