Raporty okresowe (ESPI)wersja do druku

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019

15 listopada 2019
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2019
Data: 15.11.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
mln złmln złmln EURmln EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa SA(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży8 4727 6011 9661 787
Zysk z działalności operacyjnej675988157232
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem453839105197
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej37967888159
Całkowite dochody30866171155
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej6061 310141308
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 453)(1 276)(337)(300)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(381)(726)(88)(171)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 228)(692)(285)(163)
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)0,921,640,210,39
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję414414414414
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 września 201931 grudnia 201830 września 201931 grudnia 2018
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
(niebadane) (niebadane)
Aktywa trwałe16 63116 1823 8033 763
Aktywa obrotowe5 1675 4171 1811 260
Aktywa razem21 79821 5994 9845 023
Zobowiązania długoterminowe6 5228 4381 4911 962
Zobowiązania krótkoterminowe4 6122 8051 055652
Kapitał własny10 66410 3562 4382 408
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej10 62710 2952 4302 394
Kapitał podstawowy4 5224 5221 0341 052
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*25,6724,875,875,78
Liczba akcji w mln na koniec okresu414414414414
Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA 3 kwartał(y) 20193 kwartał(y) 2018 3 kwartał(y) 20193 kwartał(y) 2018
narastająconarastająconarastająconarastająco
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży66581514
Zysk z działalności operacyjnej(71)(63)(16)(15)
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem471527109124
Zysk lub strata netto498547116129
Całkowite dochody493538114126
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(195)2(45)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(749)(203)(174)(48)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(275)(524)(64)(123)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 219)(725)(283)(170)
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)1,201,320,280,31
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję414414414414
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 września 201931 grudnia 201830 września 201931 grudnia 2018
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
(niebadane) (niebadane)
Aktywa trwałe10 88911 0372 4902 567
Aktywa obrotowe4 6614 2561 066990
Aktywa razem15 55015 2923 5553 557
Zobowiązania długoterminowe3 7096 0428481 405
Zobowiązania krótkoterminowe3 7631 666860387
Kapitał własny8 0787 5851 8471 764
Kapitał podstawowy4 5224 5221 0341 052
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*19,5118,324,464,26
Liczba akcji zwykłych (w mln) na koniec okresu414414414414
* Wartość księgowa, czyli kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej podzielony przez liczbę akcji.Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2019 roku oraz 30 września 2018 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: (1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku - 4,3736, na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000. (2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2019 roku - 4,3086, okresu od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - 4,2535. (3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2019 roku - 4,3086, okresu od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - 4,2535.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.