Raporty okresowe (ESPI)wersja do druku

Raport roczny R 2018

14 marca 2019
Tytuł raportu: Raport roczny R  2018
Data: 14.03.2019 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2018201720182017
mln EURmln EUR
Przychody ze sprzedaży89802119
Zysk z działalności operacyjnej(71)(78)(17)(18)
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem4927911519
Zysk lub strata netto 49510711625
Całkowite dochody4596810816
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(30)1(7)0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(140)386(33)91
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (780)1 335(183)315
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(950)1 722(223)406
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)1,200,260,280,06
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w mln) 414 414 414 414
Stan na dzień 31 grudnia 2018Stan na dzień 31 grudnia 2017Stan na dzień 31 grudnia 2018Stan na dzień 31 grudnia 2017
Aktywa trwałe 11 03711 1682 5672 678
Aktywa obrotowe4 2564 2249901 013
Aktywa razem15 29315 3923 5573 690
Zobowiązania długoterminowe6 0427 2871 4051 747
Zobowiązania krótkoterminowe1 666979387235
Kapitał własny7 5857 1261 7641 709
Kapitał podstawowy4 5224 5221 0521 084
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*18,3217,214,264,13
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln)414414 414 414
* Wartość księgowa, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania, podzielone przez liczbę akcji. Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: − poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,300, na dzień 31 grudnia 2017 roku - 4,1709. − poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4, 2669, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - 4, 2447. − poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4, 2669, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - 4, 2447.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-14Alicja Barbara Klimiukp.o. Prezesa Zarządu
2019-03-14Jacek KościelniakWiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2019-03-14Grzegorz KsepkoWiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych