Raporty okresowe (ESPI)wersja do druku

Skonsolidowany raport roczny RS 2018

14 marca 2019
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
Data: 14.03.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
w mln.w mln. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży10 33710 5342 4232 482
Zysk z działalności operacyjnej1 1761 210276285
Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem9531 002223236
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej739773173182
Całkowite dochody696724163171
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 8592 182436514
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 770)(1 455)(415)(343)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 006)1 452(236)342
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(917)2 179(215)513
Zysk lub strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)1,791,870,420,44
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414414414414
stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 31.12.2018
Aktywa trwałe 16 18214 9303 7633 580
Aktywa obrotowe5 4176 1261 2601 469
Aktywa razem21 59921 0565 0235 048
Zobowiązania długoterminowe8 4388 9681 9622 150
Zobowiązania krótkoterminowe2 8052 623652629
Kapitał własny10 3569 4652 4082 269
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej10 2959 4092 3942 256
Kapitał podstawowy4 5224 5221 0521 084
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)24,8722,735,785,45
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję414414414414
Liczba akcji w mln na koniec okresu 414414414414
Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000, na dzień 31 grudnia 2017 roku - 4,1709.− poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - 4,2447.− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - 4,2447.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-14Alicja Barbara Klimiukp.o. Prezesa Zarządu
2019-03-14Jacek KościelniakWiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2019-03-14Grzegorz KsepkoWiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych