Skonsolidowany raport półroczny za I pół. 2019 roku - 27. 09. 2019