Skonsolidowany raport półroczny za I pół. 2019 roku - 07. 08. 2019