Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok - 14. 03. 2019