Skonsolidowany raport półroczny za I pół. 2018 roku - 09. 08. 2018