Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 roku, zawierający półroczne, skrócone, jednostkowe sprawozdanie finansowe - 09.08.2017