Grupa ENERGA
2016-08-11

Skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku

 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA za I półrocze 2016 roku

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA

 

Dane finansowe Grupy ENERGA II kwartał 2016


Dodatkowe informacje: